फो र म फर हे ल्थ एण्ड टे क्निकल साइन्समा नया“ ने तृ त्व

पो खर ा,  २० बै शाख। सिटिइभिटीबाट सम्बो धन प्राप्त प्राविधिक कले जका सञ्चालकहरूको  संस् था फो र म फर  हे ल्थ एण्ड टे क्निकल साइन्सको  पाँचौ  महाधिवे शनले  कश्यपप्रसाद पौ डे लको  अध्यक्षतामा २५ सदस् यीय नयाँ कार्य समिति चयन गर े को  छ।
समितिको  सचिवमा फे वा सिटी नर्सि ङ कले ज पो खर ा तथा युनाइटे ड र े फर े न्स ल्याबो र े टर ी प्रालि(युआर एल) का दिने शबाबु खड्का र  सदस् यमा जिएमसीका र ाजीव पहार ी निर्वा चित भएका छन्। समितिको  निवर्त मान अध्यक्षमा यमप्रसाद अधिकार ी,  वरि ष्ठ उपाध्यक्षमा शै ले न्द्रमो हन झा,  उपाध्यक्षद्वयमा चिर ञ्जीवी जो शी र  बाबुर ाम ढकाल,  महासचिवमा सञ्जय सिंह,  सचिवमा निर्म ल सापको टा र  को षाध्यक्षमा शंकर प्रसाद गजुर े ल निर्वा चित भए।
यसै गर ी,  सदस् यहरूमा र ाजन खत्री,  डा ने त्रर ाज चटौ त,  जयप्रकाश ठाकुर ,  सानु तुलाधर ,  प्रदीपर ाज शर्मा ,  सुनीलकुमार  चालिसे ,  सञ्जयकुमार  साह,  र ाजे न्द्र श्रे ष्ठ,  बालचन्द्र सुब्बा,  डा सुर े न्द्र यादव,  र ामबाबु प्रसाद,  ध्रुवप्रसाद काफ्ले ,  प्रकाश र ाना,  करुणाकार  पाण्डे ,  र विन पो खर े ल छन्।
वरि ष्ठ अधिवक्ता ठाकुर प्रसाद न्यौ पाने  संयो जक र  यमप्रसाद अधिकार ी र  खुमबहादुर  बस् ने त सदस् य र हे को  समितिले  निर्वा चन गर ाएको  हो ।
शुक्रबार ,  सुरु भएको  महाधिवे शनको  सिटीइभिटीका उपाध्यक्ष डा. कुलबहादुर  बस् ने तले  उद्घाटन गर े का थिए।